Skip to Content

Zaključak o obustavljanju postupka po Zahtjevu za izdavanje sertifikata - MHE "Ispod Kušlata", "ETA Energy" d.o.o. Zvornik

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-543-3/17/R-69-26
Datum: 01.02.2018.

Na osnovu odredbi člana 119. stav 2. i člana 208. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 13/02, 87/07 i 50/10) i člana 33. stav 1. tačka d. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/10), odlučujući o prijedlogu za povlačenje Zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije, odnosno za Malu hidroelektranu "Ispod Kušlata" na rijeci Drinjači, privrednog društva "ETA Energy" d.o.o. Zvornik, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 69. redovnoj sjednici, održanoj 1. februara 2018. godine, u Trebinju, donijela 
 

ZAKLJUČAK

OBUSTAVLJA SE postupak po Zahtjevu za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije, odnosno za Malu hidroelektranu "Ispod Kušlata" na rijeci Drinjači, broj 141/17 od 06.12.2017. godine, privrednog društva "ETA Energy" d.o.o. Zvornik, zbog odustanka stranke od zahtjeva. 
 

O b r a z l o ž e nj e

Privredno društvo "ETA Energy" d.o.o. Zvornik (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) podnijelo je Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) Zahtjev za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije, odnosno za Malu hidroelektranu "Ispod Kušlata" na rijeci Drinjači, broj 141/17 od 06.12.2017. godine (u daljem tekstu: zahtjev), koji je zaprimljen dana 08.12.2017. godine.
U toku postupka po ovom zahtjevu, podnosilac je, aktom broj 04/18 od 31.01.2018. godine, obavijestio Regulatornu komisiju da povlači poneseni zahtjev za izdavanje sertifikata. Dakle, podnosilac zahtjeva se podneskom u pisanoj formi izričito izjasnio da povlači svoj zahtjev, čime je podnosilac odustao od zahtjeva u smislu odredbe člana 120. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku. 
Imajući u vidu navedeni činječni i pravni osnov, ovaj postupak je trebalo obustaviti, zbog odustanka stranke od zahtjeva, kako je odlučeno u dispozitivu ovog zaključka.
Pravna pouka zasniva se na odredbi člana 25. Zakona o energetici i odredbama člana 5. i 15. Zakona o upravnim sporovima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 109/05 i 63/11).
Pravna pouka: Ovaj zaključak je konačan. Protiv ovog zaključka može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema zaključka. 
 

Predsjednik
Vladislav Vladičić