Skip to Content

Zaključak o usvajanju zahtjeva ''GAS-RES'' d.o.o. Banja Luka za sticanje statusa umješača

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-03-8/18/R-69-28
Datum: 01.02.2018.

Na osnovu 208. Zakona o opštem upravnom postupku (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 13/02, 87/07 i 50/10), člana 33. stav 1. tačka d. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/10), člana 27. stav 1. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 70/10) i člana 63 stav 1. Pravilnika o tarifnoj metodologiji i tarifnom sistemu za transport i skladištenje prirodnog gasa (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 51/14) odlučujući o zahtjevu Preduzeća za gasne projekte ''GAS-RES'' d.o.o. Banja Luka za sticanje statusa umješača u postupku za odobrenje cijene za korisnike transportnog sistema prirodnog gasa za dionicu Šepak-Karakaj, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 69. redovnoj sjednici, održanoj 1. februara 2018. godine, u Trebinju, donijela je 
 

Z A K LJ U Č A K

USVAJA SE zahtjev Preduzeća za gasne projekte ''GAS-RES'' d.o.o. Banja Luka za sticanje statusa umješača u postupku za odobrenje cijene za korisnike transportnog sistema prirodnog gasa za dionicu Šepak-Karakaj, po zahjevu Akcionarskog društva za uvoz, snabdijevanje i transport prirodnog gasa ''Gas Promet'' Istočno Sarajevo-Pale.
 

O b r a z l o ž e nj e

Dana 29.01.2018. godine u Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) je primljen zahtjev Preduzeća za gasne projekte ''GAS-RES'' d.o.o. Banja Luka (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) za sticanje statusa umješača broj 59/18 od 29.01.2018. godine. Ovim zahtjevom se traži da se dozvoli status umješača u postupku za odobrenje cijene za korisnike transportnog sistema prirodnog gasa za dionicu Šepak-Karakaj koji je pokrenulo Akcionarsko društvo za uvoz, snabdijevanje i transport prirodnog gasa ''Gas Promet'' Istočno Sarajevo-Pale. U zahtjevu je navedeno da podnosilac zahtjeva ima poseban i naročito izražen interes da učestvuje u postupku u svojstvu umješača iz razloga što je podnosilac zahtjeva uvoznik prirodnog gasa i koristi transportni sistem na predmetnoj dionici gasovoda Šepak-Karakaj. Takođe, podnosilac zahtjeva je naveo da posjeduje činjenice koje mogu uticati na sam tok postupka za odobrenje cijene za korisnike transportnog sistema prirodnog gasa.
Odredbom člana 25. stav 2. tačka b) Pravilnika o javnim rasprava i rješavanju sporova i žalbi propisano je da zahtjev za sticanje statusa umješača treba da sadrži i obrazloženje i eventualne dokaze o postojanju posebnog interesa za učešće u postupku. Kako je podnosilac zahtjeva za sticanje statusa umješača u svom zahtjevu obrazložio postojanje interesa da učestuvje u postupku za odobrenje cijene za korisnike transportnog sistema prirodnog gasa za dionicu Šepak-Karakaj, to su se ispunili uslovi za sticanje statusa umješača iz člana 25. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi, te je odlučeno kao u dispozitivu ovog zaključka. 

Predsjednik
Vladislav Vladičić