Skip to Content

Zaključak o usvajanju zahtjeva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo za sticanje statusa umješača

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-03-7/18/R-69-27
Datum: 01.02.2018.


Na osnovu 208. Zakona o opštem upravnom postupku (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 13/02, 87/07 i 50/10), člana 33. stav 1. tačka d. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/10), člana 27. stav 1. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 70/10) i člana 63 stav 1. Pravilnika o tarifnoj metodologiji i tarifnom sistemu za transport i skladištenje prirodnog gasa (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 51/14) odlučujući o zahtjevu Privrednog društva za proizvodnju i transport gasa ''BH-Gas'' d.o.o. Sarajevo za sticanje statusa umješača u postupku za odobrenje cijene za korisnike transportnog sistema prirodnog gasa za dionicu Šepak-Karakaj, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 69. redovnoj sjednici, održanoj 1. februara 2018. godine, u Trebinju, donijela je 

Z A K LJ U Č A K

USVAJA SE zahtjev Privrednog društva za proizvodnju i transport gasa ''BH-Gas'' d.o.o. Sarajevo za sticanje statusa umješača u postupku za odobrenje cijene za korisnike transportnog sistema prirodnog gasa za dionicu Šepak-Karakaj, po zahjevu Akcionarskog društva za uvoz, snabdijevanje i transport prirodnog gasa ''Gas Promet'' Istočno Sarajevo-Pale.

O b r a z l o ž e nj e

Dana 29.01.2018. godine u Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) je primljen zahtjev Privrednog društva za proizvodnju i transport gasa ''BH-Gas'' d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) za sticanje statusa umješača broj 02-AK-1121-414 od 26.01.2018. godine. Ovim zahtjevom se traži da se dozvoli status umješača u postupku za odobrenje cijene za korisnike transportnog sistema prirodnog gasa za dionicu Šepak-Karakaj koji je pokrenulo Akcionarsko društvo za uvoz, snabdijevanje i transport prirodnog gasa ''Gas Promet'' Istočno Sarajevo-Pale. U zahtjevu je navedeno da podnosilac zahtjeva ima poseban i naročito izražen interes da učestvuje u postupku u svojstvu umješača, jer za potrebe korisnika prirodnog gasa u Federaciji BiH, a dijelom i Republike Srpske (Istočno Sarajevo) koristi transportni sistem na predmetnoj dionici gasovoda Šepak-Karakaj.
Odredbom člana 25. stav 2. tačka b) Pravilnika o javnim rasprava i rješavanju sporova i žalbi, propisano je da zahtjev za sticanje statusa umješača treba da sadrži i obrazloženje i eventualne dokaze o postojanju posebnog interesa za učešće u postupku. Kako je podnosilac zahtjeva za sticanje statusa umješača u svom zahtjevu obrazložio postojanje interesa da učestuvje u postupku za odobrenje cijene za korisnike transportnog sistema prirodnog gasa za dionicu Šepak-Karakaj, to su se ispunili uslovi za sticanje statusa umješača iz člana 25. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi, te je odlučeno kao u dispozitivu ovog zaključka. 

Predsjednik
Vladislav Vladičić