Skip to Content

Rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju el. energije u MHE „Mlečva“, D.O.O. „Green Energy-R“ Bratunac

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-511-12/17/R-69-21 
Datum: 01.02.2018.

Na osnovu člana 27. Zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 39/13, 108/13 i 79/15), člana 190. Zakona o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 13/02, 87/07 i 50/10), člana 33. stav (1) tačka g) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 59/10) i člana 32. Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 114/13, 88/14 i 43/16) odlučujući po zahtjevu privrednog društva D.O.O „Green Energy-R“ Bratunac za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije korišćenjem energije vodotoka Mlečvanske rijeke, kao obnovljivog izvora energije, u Maloj hidroelektrani „Mlečva“, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 69. redovnoj sjednici, održanoj 1. februara 2018. godine, u Trebinju, donijela

R J E Š E NJ E
o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u Maloj hidroelektrani „Mlečva“

1. Podnosiocu zahtjeva, privrednom društvu D.O.O. „Green Energy-R“ Bratunac, odobrava se preliminarno pravo na podsticaj u vidu prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni za električnu energiju koju će proizvoditi u Maloj hidroelektrani „Mlečva“, nominalne aktivne snage na turbini 249,95 kW i planirane neto godišnje proizvodnje od 1.655.000 kWh, koja se gradi na Mlečvanskoj rijeci u opštini Bratunac, na zemljištu označenom kao k.č. broj 611/3 i 603 K.O. Stanatovići i k.č. broj 134/1 K.O. Mlečva.
2. Podnosilac zahtjeva ostvaruje preliminarno pravo na podsticaj iz tačke 1. ovoga rješenja za neto proizvedenu električnu energiju u planiranom godišnjem iznosu od 1.655.000 kWh u skladu sa Potvrdom za energiju broj 1.1/04/1-30-21/18 od 12. januara 2018. godine, a na osnovu koje ima mogućnost da ostvari pravo na podsticaj u 2019. godini. 
3. Preliminarno pravo na podsticaj iz tačke 1. ovog rješenja daje se na period do 31. decembra 2018. godine, do kada je podnosilac dužan da počne sa radom, odnosno da pribavi upotrebnu dozvolu za proizvodno postrojenje.
4. Podnosilac zahtjeva dužan je da u roku od 15 dana od dana prijema ovog rješenja podnese Operatoru sistema podsticaja zahtjev za zaključivanje predugovora o podsticanju kojim rezerviše količine u sistemu podsticaja, radi ostvarenja prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni. 
5. Pravo na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni može se ostvariti najkasnije do 1. jula 2019. godine, a nakon izgradnje proizvodnog postrojenja, pribavljanja rješenja o pravu na podsticaj, uz ispunjenje propisanih uslova i nakon zaključenja ugovora o obaveznom otkupu sa Operatorom sistema podsticaja po cijeni koja je na snazi u vrijeme zaključenja ugovora. 
6. Rješenje o preliminarnom pravu na podsticaj prestaje da važi i podnosilac zahtjeva gubi rezervaciju količina u sistemu podsticaja radi ostvarenja prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni ukoliko u periodu određenom tačkom 3. ovoga rješenja ne započne sa radom proizvodnog postrojenja ili ukoliko u roku propisanom u tački 4. ovoga rješenja ne podnese zahtjev Operatoru sistema podsticaja za zaključenje predugovora. 
7. Ovo rješenje je konačno, stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na internet stranici i oglasnoj tabli Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.
 

O b r a z l o ž e nj e

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) je 30. novembra 2017. godine od privrednog društva D.O.O. „Green Energy-R“ Bratunac (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) primila zahtjev, broj 08-11/2017 od 27.11.2017. godine, za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije, u vidu prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni, korišćenjem energije vodotoka Mlečvanske rijeke kao obnovljivog izvora energije, u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana „Mlečva“, koja se gradi na Mlečvanskoj rijeci na zemljištu označenom kao k.č. broj 611/3 i 603 K.O. Stanatovići i k.č. broj 134/1 K.O. Mlečva. U obrascu zahtjeva je navedeno da je nominalna aktivna snaga proizvodnog postrojenja na turbini 249,95 kW, planirana neto godišnja proizvodnja 1.655.000 kWh, a planirani datum priključenja i puštanja u pogon objekta je 31. decembar 2018. godine. 
Podnosilac zahtjeva je, nakon obavještenja o nekompletnosti, koje mu je uputila Regulatorna komisija, dopunjavao zahtjev 13. decembra 2017. godine i 20. decembra 2017. godine, kada je dostavljena propisana dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev na osnovu čega je formalno kompletiran zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana „Mlečva“.
Regulatorna komisija je, u skladu sa članom 21. stav 6. Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (u daljem tekstu: Pravilnik o podsticanju), dana 29.12.2017. godine, obavijestila podnosioca zahtjeva i javnost o prijemu kompletnog zahtjeva i, u skladu sa članom 39. Pravilnika o podsticanju, uputila zahtjev za izdavanje potvrde za energiju MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matičnom preduzeću, a.d. Trebinje, kao vršiocu dužnosti Operatora sistema podsticaja, kojom treba da se potvrdi ispunjenost uslova iz člana 21. Zakona o obnovljivim izvorima i efikasnoj kogeneraciji (u daljem tekstu: Zakon) u pogledu količinskih ograničenja energije planirane za podsticanje koja se utvrđuju Akcionim planom Republike Srpske za korištenje obnovljivih izvora energije (u daljem tekstu: Akcioni plan).
Operator sistema podsticaja je za proizvodno postrojenje Mala hidroelektrana „Mlečva“ izdao Potvrdu za energiju, broj 1.1/04/1-30-21/18 od 12. januara 2018. godine na osnovu koje podnosilac zahtjeva ima mogućnost da ostvari preliminarno pravo na podsticaj u 2019. godini za planiranu neto godišnju proizvodnju električne energije od 1.655.000 kWh.
S obzirom na dostavljenu potvrdu od strane Operatora sistema podsticaja i činjenicu da postoje raspoložive količine za podsticanje, Regulatorna komisija je, na 69. redovnoj sjednici, održanoj 1. februara 2018. godine, razmotrila zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj za električnu energiju koja će se proizvoditi u Maloj hidroelektrani „Mlečva“.
U skladu sa članom 27. Zakona i članom 32. Pravilnika o podsticanju podnosiocu zahtjeva je odobreno preliminarno pravo na podsticaj za ukupnu neto proizvedenu električnu energiju u planiranom godišnjem iznosu od 1.655.000 kWh u skladu sa Potvrdom za energiju, broj 1.1/04/1-30-21/18 od 12. januara 2018. godine, te je odlučeno kao u tački 1. i 2. dispozitiva ovog rješenja.
Članom 33. stav (3) Pravilnika o podsticanju propisano je da se period trajanja preliminarnog prava na podsticaj utvrđuje na osnovu planiranog početka rada proizvodnog postrojenja, vrste izvora i tehnologije rada proizvodnog postrojenja. Podnosilac zahtjeva je u svom zahtjevu naveo da je planirani datum priključenja i puštanja u pogon objekta 31. decembar 2018. godine, te je odlučeno kao u tački 3. dispozitiva ovog rješenja.
Članom 27. stav (5) Zakona, te članom 30. stav (2) Pravilnika o podsticanju propisano je da proizvođač električne energije zaključuje predugovor o pravu na podsticaj sa Operatorom sistema podsticaja i na taj način rezerviše količine u sistemu podsticaja, te da je proizvođač električne energije/investitor, koji dobije rješenje o preliminarnom pravu na podsticaj dužan da u roku od 15 dana od dana prijema rješenja o preliminarnom pravu na podsticaj podnese Operatoru sistema podsticaja zahtjev za zaključivanje predugovora o podsticaju. Na osnovu navedenih odredbi, odlučeno kao u tački 4. dispozitiva ovog rješenja. 
Operator sistema podsticaja prilikom zaključenja ugovora vodi računa o redoslijedu izdavanja rješenja Regulatorne komisije o pravu na podsticaj i preliminarnom pravu na podsticaj, koji je u saglasnosti sa redoslijedom izdavanja potvrda za energiju, tj. redoslijedom podnošenja kompletnih zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj i preliminarnog prava na podsticaj.
Tačka 5. dispozitiva ovog rješenja zasniva se na članu 33. stav (5) Pravilnika o podsticanju. Pri tome se propisani uslovi za sticanje prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni ili premiji odnose na pribavljanje sertifikata za proizvodno postrojenje, koji izdaje Regulatorna komisija, kao i na ostale uslove za ostvarenje prava na podsticaj propisane članovima 4. i 6. Pravilnika o podsticanju u pogledu obaveze ugradnje opreme koja nije prethodno korišćena i na posjedovanje odgovarajuće registracije pravnog ili fizičkog lica koje proizvodi električnu energiju. Podnosiocu zahtjeva se ostavlja mogućnost da u roku od šest mjeseci nakon isteka perioda preliminarnog prava na podsticaj iz tačke 3. ovog rješenja, odnosno do 1. jula 2019. godine, pribavi rješenje o podsticaju i zaključi ugovor o obaveznom otkupu sa Operatorom sistema podsticaja. U protivnom, nakon isteka ovog roka, gubi pravo na količine rezervisane na osnovu ovoga rješenja. Prema članu 26. stav (5) Zakona prilikom zaključivanja ugovora o obaveznom otkupu primjenjuje se cijena iz Odluke o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji koja je na snazi u vrijeme zaključivanja ugovora i ostaje nepromijenjena u periodu važenja ugovora, osim u slučaju većih promjena kursa konvertibilne marke u odnosu na kurs evra u Bosni i Hercegovini.
Članom 34. stav (3) Pravilnika o podsticanju propisano je da ukoliko podnosilac zahtjeva koji stekne preliminarno pravo na podsticaj, a ne počne sa radom u roku propisanim rješenjem o preliminarnom pravu na podsticaj, odnosno u periodu trajanja preliminarnog prava na podsticaj, prestaje da važi rješenje o preliminarnom pravu na podsticaj i gubi rezervaciju količina električne energije u sistemu podsticaja. Takođe, članom 34. stav (2) Pravilnika o podsticanju propisano je da podnosicu zahtjeva koji stekne preliminarno pravo na podsticaj, a ne podnese zahtjev za zaključenje predugovora o pravu na podsticaj sa Operatorom sistema podsticanja, prestaje da važi rješenje o preliminarnom pravu i gubi rezervaciju količina električne energije u sistemu podsticanja. Na osnovu navedenih odredbi, odlučeno je kao u tački 6. dispozitiva ovoga rješenja.
Pored navedenog, odredbom člana 33. stav (4) i (5) Pravilnika o podsticanju je propisano da proizvođač/investitor, koji je ostvario preliminarno pravo na podsticaj kraći od tri godine, može da podnese zahtjev za produženje perioda trajanja preliminarnog prava na podsticaj, najduže za šest mjeseci u slučaju da je realizovano 50% planirane investicije iz studije ekonomske opravdanosti, s tim da ukupan period trajanja preliminarnog prava na podsticaj ne može iznositi duže od tri godine od dana izdavanja ovog rješenja, te da se zahtjev za produženje preliminarnog prava na podsticaj podnosi najkasnije 30 dana prije isteka perioda preliminarnog prava na podsticaj koji je utvrđen rješenjem Regulatorne komisije.
Tačka 7. dispozitiva ovog rješenja zasniva se na odredbi člana 25. stav (1) Zakona o energetici, s obzirom na konačnost, te odredbi člana 20. stav (3) istog zakona i na odredbi člana 20. stav (2) alineja 5. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske - Prečišćeni tekst (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 6/10), s obzirom na objavljivanje. 
Pouka o pravnom lijeku se zasniva na odredbi člana 25. stav (2) Zakona o energetici i člana 5. i 15. Zakona o upravnim sporovima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 109/05 i 63/11).
Pouka o pravnom lijeku: Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

Predsjednik
Vladislav Vladičić