Skip to Content

Obavještenje o prijemu kompletnih zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj - MHE Mlečva i MHE Grabovica

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-511-9/17
Datum: 29.12.2017.

Na osnovu odredbi člana 31. stav 5. Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efiksanoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 114/13, 88/13 i 43/16), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske izdaje sljedeće
 

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

o prijemu kompletnih zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije korišćenjem obnovljivih izvora energije u hidroelektranama

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je 30. novembra 2017. godine primila zahtjeve za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj za električnu energiju koja će se proizvoditi u MHE Mlečva i u MHE Grabovica. Nominalna aktivna snaga kod oba proizvodna postrojenja na turbini je 249,95 kW, planirana godišnja neto proizvodnja je 1.655.000 kWh, što je navedeno u obrascima zahtjeva.
Zahtjevi su dopunjavani 13. decembra 2017. godine i predajom nedostajuće dokumentacije na poštu 20. decembra 2017. godine, kada je dostavljena propisana dokuemnatacija koja se dostavlja uz zahtjev i toga dana su oba zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj kompletirana. 
Regulatorna komisija razmotriće zahtjeve i ukoliko su, u skladu sa Zakonom o obnovljivim izvorima i efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 39/13, 108/13 i 79/15) i Pravilnikom o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, ispunjeni propisani uslovi za dodjelu preliminarnog prava na podsticaj, na redovnoj sjednici će donijeti konačnu odluku o dodjeli preliminarnog prava na podsticaj u formi rješenja.
 

Predsjednik
Vladislav Vladičić