Skip to Content

Rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju el. energije u HE "Bogatići Nova"

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-544-7/17/R-66-309 
Datum: 28.12.2017.

Na osnovu člana 27. Zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 39/13, 108/13 i 79/15), člana 190. Zakona o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 13/02, 87/07 i 50/10), člana 33. stav (1) tačka g) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 59/10) i člana 32. Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 114/13, 88/14 i 43/16) odlučujući po zahtjevu MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ MP a.d. Trebinje ZP „Elektrodistribucija“ a.d. Pale, za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije korišćenjem energije vodotoka rijeke Željeznice, kao obnovljivog izvora energije u Hidroelektrani „Bogatići Nova“, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 66. redovnoj sjednici, održanoj 28. decembra 2017. godine, u Trebinju, donijela
 

R J E Š E NJ E
o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u Hidroelektrani „Bogatići Nova“


1. Podnosiocu zahtjeva, MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ MP a.d. Trebinje ZP „Elektrodistribucija“ a.d. Pale, odobrava se preliminarno pravo na podsticaj u vidu prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni za električnu energiju koju će proizvoditi u Hidroelektrani „Bogatići Nova“, nominalne aktivne snage na turbinama 2h4.980 kW, ukupne planirane neto godišnje proizvodnje 40.541.633 kWh, a koja se gradi na rijeci Željeznici u opštini Trnovo, na zemljištu označenom k.č. broj 908, 907, 905/3, 1340, 1179, 1338, 1238 i 1239/1 k.o. Jablanica.
2. Podnosilac zahtjeva ostvaruje preliminarno pravo na podsticaj iz tačke 1. ovoga rješenja za 72% neto godišnje proizvedene električne energije, odnosno u planiranom godišnjem iznosu od 29.189.976 kWh u skladu sa Potvrdom za energiju broj 1.1/04/1-99-336/17 od 25. decembra 2017. godine, a na osnovu koje ima mogućnost da ostvari pravo na podsticaj u 2019. godini. 
3. Preliminarno pravo na podsticaj iz tačke 1. ovog rješenja daje se na period do 30. marta 2018. godine, do kada je podnosilac dužan da počne sa radom, odnosno da pribavi upotrebnu dozvolu za proizvodno postrojenje.
4. Podnosilac zahtjeva dužan je da u roku od 15 dana od dana prijema ovog rješenja podnese Operatoru sistema podsticaja zahtjev za zaključivanje predugovora o podsticanju kojim rezerviše količine u sistemu podsticaja, radi ostvarenja prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni i da, prije potpisivanja predugovora o podsticanju, uplati novčani depozit ili dostavi bankarsku garanciju Operatoru sistema podsticaja u visini od 2% od vrijednosti investicije, čime rezerviše količine u sistemu podsticaja radi ostvarenja prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni. 
5. Pravo na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni može se ostvariti najkasnije do 30. septembra 2018. godine, a nakon izgradnje proizvodnog postrojenja, pribavljanja rješenja o pravu na podsticaj, uz ispunjenje propisanih uslova i nakon zaključenja ugovora o obaveznom otkupu sa Operatorom sistema podsticaja po cijeni koja je na snazi u vrijeme zaključenja ugovora. 
6. Rješenje o preliminarnom pravu na podsticaj prestaje da važi i podnosilac zahtjeva gubi rezervaciju količina u sistemu podsticaja radi ostvarenja prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni ukoliko u periodu određenom tačkom 3. ovoga rješenja ne započne sa radom proizvodnog postrojenja ili ukoliko u roku propisanom u tački 4. ovoga rješenja ne podnese zahtjev Operatoru sistema podsticaja za zaključenje predugovora. 
7. Ovo rješenje je konačno, stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na internet stranici i oglasnoj tabli Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.
 

O b r a z l o ž e nj e

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) je 14. decembra 2017. godine primila zahtjev, broj 04-6806/17 od 13. decembra 2017. godine od MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ MP a.d. Trebinje ZP „Elektrodistribucija“ a.d. Pale (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije, u vidu prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni, korišćenjem energije vodotoka rijeke Željeznice, kao obnovljivog izvora energije, u proizvodnom postrojenju Hidroelektrana „Bogatići Nova“, koja se gradi na teritoriji opštine Trnovo, kako je navedeno u rješenju o građevinskoj dozvoli, broj 15.03-360-110/17 od 9. avgusta 2017. godine, koje je izdalo Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju. U obrascu zahtjeva je navedeno da je nominalna aktivna snaga proizvodnog postrojenja na turbinama 2h4.980 kW, planirana neto godišnja proizvodnja 40.541.633 kWh, dok je planirana godišnja proizvodnja za koju se zahtijeva podsticaj 29.295.090 kWh. Planirani datum priključenja i puštanja u pogon objekta je 30. mart 2018. godine. Uz zahtjev je dostavljen i Ugovor o regulisanju međusobnih obaveza po osnovu eksploatacije, održavanja i raspodjele električne energije iz hidroelenrgetskog objekta HE „Bogatići Nova“, zaključenog između Mješovitog holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale, broj 04-6490/17 od 29.11.2017. godine i Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, broj 01-02-38398/17 od 15. decembra 2017. godine. Članom 8. navedenog ugovora definisano je da 72% proizvedene električne energije u Hidroelektrani „Bogatići Nova“ pripada podnosiocu zahtjeva, a 28% Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, d.d. Sarajevo. Shodno navedenom utvrđeno je da je predmet podsticaja 72% od ukupne neto godišnje proizvodnje električne energije, a što iznosi 29.189.976 kWh.
Regulatorna komisija je, u skladu sa članom 21. stav 6. Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (u daljem tekstu: Pravilnik o podsticanju), 18. decembra 2017. godine, obavijestila podnosioca zahtjeva i javnost o prijemu kompletnog zahtjeva i, u skladu sa članom 39. Pravilnika o podsticanju, uputila zahtjev za izdavanje potvrde za energiju MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matičnom preduzeću, a.d. Trebinje, kao vršiocu dužnosti Operatora sistema podsticaja, kojom treba da se potvrdi ispunjenost uslova iz člana 21. Zakona o obnovljivim izvorima i efikasnoj kogeneraciji (u daljem tekstu: Zakon) u pogledu količinskih ograničenja energije planirane za podsticanje koja se utvrđuju Akcionim planom Republike Srpske za korištenje obnovljivih izvora energije (u daljem tekstu: Akcioni plan).
Operator sistema podsticaja je izdao Potvrdu za energiju za Hidroelektranu „Bogatići Nova“, broj 1.1/04/1-99-336/17 od 25. decembra 2017. godine na osnovu koje podnosilac zahtjeva ima mogućnost da ostvari preliminarno pravo na podsticaj u 2019. godini za 72% neto godišnje proizvedene električne energije, odnosno u planiranom godišnjem iznosu od 29.189.976 kWh.
S obzirom na dostavljenu potvrdu od strane Operatora sistema podsticaja i činjenicu da postoje raspoložive količine za podsticanje u 2019. godini, Regulatorna komisija je, na 66. redovnoj sjednici, održanoj 28. decembra 2017. godine, razmotrila zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj za električnu energiju koja će se proizvoditi u Hidroelektrani „Bogatići Nova“.
U skladu sa članom 27. Zakona i članom 32. Pravilnika o podsticanju podnosiocu zahtjeva je odobreno preliminarno pravo na podsticaj za 72% neto godišnje proizvedene električne energije, odnosno u planiranom godišnjem iznosu od 29.189.976 kWh u skladu sa Potvrdom za energiju, broj 1.1/04/1-99-336/17 od 25. decembra 2017. godine. Ovo proizvodno postrojenje će dijelom koristi infrastrukturu i opremu postojećeg proizvodnog postrojenja HE „Bogatići“, a većim dijelom novu infrastrukturu i opremu. Obzirom da je postojeće postrojenje HE „Bogatići“ staro 70 godina i da neto vrijednost njegove stalne imovine na dan 30.06.2017. godine iznosi 5.171.548 KM, da ukupna vrijednost investicije u HE „Bogatići Nova“ iznosi 17.958.916 KM, te da je vrijednost specifične investicije u HE „Bogatići Nova“ 1.803 KM/kW, što je više od 50% vrijednosti specifične investicije na osnovu koje je odobrena garantovana otkupna cijena za hidroelektrane ove snage i koja iznosi 1.600 EUR/kW, kao i da je u aprilu 2017. godine zaključen ugovor o koncesiji između Vlade Republike Srpske i Mješovitog holdinga „Elektroprivreda“ Republike Srpske Trebinje, Zavisno preduzeće „Elektrodistribucija“, a.d. Pale koji se odnosi na izgradnju i korišćenje HE „Bogatići Nova“ na rijeci Željeznici, opština Trnovo, procijenjene snage 9,96 MW i ukupne godišnje proizvodnje 40,96 GWh, prihvaćeno je da se preliminarno pravo na podsticaj odnosi na novo postrojenje. U skladu sa navedenim odlučeno je kao u tački 1. i 2. dispozitiva ovog rješenja. 
Članom 33. stav (3) Pravilnika o podsticanju propisano je da se period trajanja preliminarnog prava na podsticaj utvrđuje na osnovu planiranog početka rada proizvodnog postrojenja, vrste izvora i tehnologije rada proizvodnog postrojenja. Podnosilac zahtjeva je u svom zahtjevu naveo da je planirani datum priključenja i puštanja u pogon objekta 30. mart 2018. godine, te je odlučeno kao u tački 3. dispozitiva ovog rješenja.
Članom 27. stav (5) i (6) Zakona, te članom 30. stav (2) i (7) Pravilnika o podsticanju propisano je da proizvođač električne energije zaključuje predugovor o pravu na podsticaj sa Operatorom sistema podsticaja i na taj način rezerviše količine u sistemu podsticaja, da je proizvođač električne energije/investitor, koji dobije rješenje o preliminarnom pravu na podsticaj dužan da u roku od 15 dana od dana prijema rješenja o preliminarnom pravu na podsticaj podnese Operatoru sistema podsticaja zahtjev za zaključivanje predugovora o podsticaju, te da je proizvođač električne energije/investitor u postrojenju instalisane snage veće od 250 kW dužan da, prije potpisivanja predugovora o podsticanju, uplati novčani depozit ili dostavi bankarsku garanciju Operatoru sistema podsticaja u visini od 2% od vrijednosti investicije. Prema dostavljenoj studiji ekonomske opravdanosti vrijednost investicije za Hidroelektranu „Bogatići Nova“ iznosi 17.958.916 KM. Na osnovu navedenih odredbi, odlučeno kao u tački 4. dispozitiva ovog rješenja. 
Operator sistema podsticaja prilikom zaključenja ugovora vodi računa o redoslijedu izdavanja rješenja Regulatorne komisije o pravu na podsticaj i preliminarnom pravu na podsticaj, koji je u saglasnosti sa redoslijedom izdavanja potvrda za energiju, tj. redoslijedom podnošenja kompletnih zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj i preliminarnog prava na podsticaj.
Tačka 5. dispozitiva ovog rješenja zasniva se na članu 33. stav (5) Pravilnika o podsticanju. Pri tome se propisani uslovi za sticanje prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni ili premiji odnose na pribavljanje sertifikata za proizvodno postrojenje, koji izdaje Regulatorna komisija, kao i na ostale uslove za ostvarenje prava na podsticaj propisane članovima 4. i 6. Pravilnika o podsticanju u pogledu obaveze ugradnje opreme koja nije prethodno korišćena i na posjedovanje odgovarajuće registracije pravnog ili fizičkog lica koje proizvodi električnu energiju. Podnosiocu zahtjeva se ostavlja mogućnost da u roku od šest mjeseci nakon isteka perioda preliminarnog prava na podsticaj iz tačke 3. ovog rješenja, odnosno do 30. septembra 2018. godine, pribavi rješenje o podsticaju i zaključi ugovor o obaveznom otkupu sa Operatorom sistema podsticaja. U protivnom, nakon isteka ovog roka, gubi pravo na količine rezervisane na osnovu ovoga rješenja. 
Prema članu 26. stav (5) Zakona prilikom zaključivanja ugovora o obaveznom otkupu primjenjuje se cijena iz Odluke o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji koja je na snazi u vrijeme zaključivanja ugovora i ostaje nepromijenjena u periodu važenja ugovora, osim u slučaju većih promjena kursa konvertibilne marke u odnosu na kurs evra u Bosni i Hercegovini.
Članom 34. stav (3) Pravilnika o podsticanju propisano je da ukoliko podnosilac zahtjeva koji stekne preliminarno pravo na podsticaj, a ne počne sa radom u roku propisanim rješenjem o preliminarnom pravu na podsticaj, odnosno u periodu trajanja preliminarnog prava na podsticaj, prestaje da važi rješenje o preliminarnom pravu na podsticaj i gubi rezervaciju količina električne energije u sistemu podsticaja. Takođe, članom 34. stav (2) Pravilnika o podsticanju propisano je da podnosicu zahtjeva koji stekne preliminarno pravo na podsticaj, a ne podnese zahtjev za zaključenje predugovora o pravu na podsticaj sa Operatorom sistema podsticanja, prestaje da važi rješenje o preliminarnom pravu i gubi rezervaciju količina električne energije u sistemu podsticanja. Na osnovu navedenih odredbi, odlučeno je kao u tački 6. dispozitiva ovoga rješenja.
Pored navedenog, odredbom člana 33. stav (4) i (5) Pravilnika o podsticanju je propisano da proizvođač/investitor, koji je ostvario preliminarno pravo na podsticaj kraći od tri godine, može da podnese zahtjev za produženje perioda trajanja preliminarnog prava na podsticaj, najduže za šest mjeseci u slučaju da je realizovano 50% planirane investicije iz studije ekonomske opravdanosti, s tim da ukupan period trajanja preliminarnog prava na podsticaj ne može iznositi duže od tri godine od dana izdavanja ovog rješenja, te da se zahtjev za produženje preliminarnog prava na podsticaj podnosi najkasnije 30 dana prije isteka perioda preliminarnog prava na podsticaj koji je utvrđen rješenjem Regulatorne komisije.
Tačka 7. dispozitiva ovog rješenja zasniva se na odredbi člana 25. stav (1) Zakona o energetici, s obzirom na konačnost, te odredbi člana 20. stav (3) istog zakona i odredbi člana 20. stav (2) alineja 5. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske - Prečišćeni tekst (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 6/10), s obzirom na objavljivanje. 
Pouka o pravnom lijeku se zasniva na odredbi člana 25. stav (2) Zakona o energetici i člana 5. i 15. Zakona o upravnim sporovima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 109/05 i 63/11).
Pouka o pravnom lijeku: Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.
 

Predsjednik
Vladislav Vladičić