Skip to Content

Rješenje o izdavanju dozvole za snabdijevanje tarifnih kupaca el. energijom - ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-441-10/17/R-65-289
Datum: 22.12.2017. 

Na osnovu odredbi člana 54. Zakona o električnoj energiji ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 8/08, 34/09, 92/09 i 1/11), člana 190. stav 1. i 2. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 13/02, 87/07 i 50/10), člana 10. stav 1. tačka 5. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 6/10), člana 33. stav 1. tačka g. i člana 43. stav 1. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/10), člana 5. stav 1. tačka v. i člana 21. Pravilnika o izdavanju dozvola ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 39/10 i 65/13), odlučujući po zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom, privrednog društva Mješoviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" - Matično preduzeće a.d. Trebinje - Zavisno preduzeće "Elektrodistribucija" akcionarsko društvo Pale, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 65. redovnoj sjednici, održanoj 22.12.2017. godine, u Trebinju, donijela
 

R J E Š E NJ E
o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom


1. USVAJA SE zahtjev privrednog društva Mješoviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" - Matično preduzeće a.d. Trebinje - Zavisno preduzeće "Elektrodistribucija" akcionarsko društvo Pale za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom.
2. Dozvola za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom izdaje se na period važenja od tri godine, počev od 28.12.2017. godine.
3. Sastavni dio ovog rješenja čini Dozvola za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom i Uslovi dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom registarski broj 01-441-04-1/15-4/17. 
4. Korisnik dozvole, u periodu važenja dozvole, obavezan je plaćati regulatornu naknadu u iznosu, roku i na način utvrđen posebnim rješenjem Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske. 
5. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srpske" i na internet stranici Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.
 

O b r a z l o ž e nj e

Privredno društvo Mješoviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" - Matično preduzeće a.d. Trebinje - Zavisno preduzeće "Elektrodistribucija" akcionarsko društvo Pale (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) je korisnik dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom, izdate rješenjem broj 01-487-8/14/R-99-348 od 26.12.2014. godine, sa rokom važenja od 18 mjeseci, dok je rješenjem broj 01-220-10/19/R-18-190 od 24.06.2016. godine ovaj rok važenja produžen sa dodatnih 18 mjeseci, tako da ova dozvola važi do 27.12.2017. godine. Podnosilac zahtjeva je Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) podnio zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom broj 04-5130/17 od 22.09.2017. godine, koji je primljen u Regulatornoj komisiji dana 27.09.2017. godine i zaveden pod brojem 01-441-1/17.
U postupku obrade podnesenog zahtjeva, u pogledu njegove kompletnosti, utvrđeno je da podneseni zahtjev sadrži određene nedostatke, pa je u skladu sa članom 13. stav 1. Pravilnika o izdavanju dozvola (u daljem tekstu: Pravilnik), od podnosioca zahtjeva zatraženo da otkloni uočene nedostatke i dopuni zahtjev u određenom roku. Podnosilac zahtjeva je u ostavljenom roku izvršio dopunu zahtjeva.
U skladu sa članom 15. Pravilnika, a nakon što je utvrđeno da je zahtjev za izdavanje dozvole potpun, Regulatorna komisija je dana 15.11.2017. godine obavijestila podnosioca o kompletnosti zahtjeva i objavila obavještenje za javnost na svojoj internet stranici, oglasnoj tabli i u dnevnim novinama "GLAS SRPSKE" o podnesenom zahtjevu, odredivši rok za dostavljanje komentara javnosti i podnošenje zahtjeva za sticanje statusa umješača. Do isteka roka ostavljenog u obavještenju za javnost, odnosno do 22.11.2017. godine, Regulatornoj komisiji nisu dostavljeni komentari na zahtjev za izdavanje dozvole, niti zahtjevi za sticanje statusa umješača.
Na osnovu člana 17. Pravilnika, Regulatorna komisija je, na 62. redovnoj sjednici, održanoj 23.11.2017. godine, utvrdila nacrt dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom i donijela zaključak da se u postupku javnog razmatranja nacrta ove dozvole održi opšta rasprava na Palama dana 07.12.2017. godine, a radi razmatranja uslova dozvole i pribavljanja komentara, kako podnosioca, tako i javnosti na nacrt dozvole. Zaključkom je takođe određeno da se komentari na nacrt dozvole i eventualni zahtjevi za sticanje statusa umješača u postupku mogu dostaviti do 08.12.2017. godine. Opštoj raspravi su pored predstavnika Regulatorne komisije, prisustvovali i predstavnici podnosioca zahtjeva. Podnosilac zahtjeva je na raspravi, kao i u ostavljenom roku za dostavljanje komentara u pisanoj formi, dao komentar na tačku 6.9 Rad uslužnog centra, u pogledu njegovog radnog vremena. U ostavljenom roku nisu dostavljeni zahtjevi za sticanje statusa umješača u ovom postupku. 
Izvještaj sa javne rasprave, spisak prisutnih na raspravi, stavovi po komentarima i prijedlog dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom dostavljeni su podnosiocu zahtjeva dana 15.12.2017. godine i ostavljen mu je rok do 20.12.2017. godine za dostavljanje komentara u pisanoj formi na prijedlog dozvole. U ostavljenom roku, podnosilac zahtjeva nije dostavio komentare na prijedlog dozvole.
Regulatorna komisija je na 65. redovnoj sjednici održanoj 22.12.2017. godine razmotrila prijedlog rješenja o izdavanju dozvole, uključujući prijedlog uslova dozvole i izvještaj sa opšte rasprave, zahtjev za izdavanje dozvole podnijet na propisanom obrascu OB.04.03, kao i svu priloženu dokumentaciju prema obrascu zahtjeva za izdavanje dozvole i ostalu dostavljenu dokumentaciju u postupku, te utvrdila da su ispunjeni kriterijumi za izdavanje dozvole. Na osnovu naprijed navedenog, odlučeno je kao u tački 1, 2. i 3. dispozitiva ovog rješenja.
Tačka 4. dispozitiva ovog rješenja zasniva se na odredbi člana 24. stav 1. Zakona o energetici ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 49/09), kojom je propisano da se finansiranje Regulatorne komisije, između ostalog, obezbjeđuje iz godišnjih naknada od energetskih subjekata, te člana 10. stav 1. i 2. Pravilnika, kojom je utvrđeno da se iznos regulatorne naknade utvrđuje posebnim rješenjem o regulatornoj naknadi koje donosi Regulatorna komisija i da se ista plaća tokom perioda važenja dozvole. Ovo rješenje se donosi na godišnjem nivou u skladu sa Metodologijom za obračun regulatorne naknade, a na osnovu budžeta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske usvojenog od strane Narodne skupštine Republike Srpske.
Tačka 5. dispozitiva ovog rješenja zasniva se na odredbi člana 20. stav 3. Zakona o energetici i članu 21. stav 5. Pravilnika.
Pravna pouka se zasniva na odredbi člana 25. Zakona o energetici, te članu 5. i 15. Zakona o upravnim sporovima (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 109/05 i 63/11).
Pravna pouka: Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.
 

Predsjednik
Vladislav Vladičić