Skip to Content

Zaključak o održavanju opšte rasprave - Nacrt dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom, po zahtjevu podnosioca Mješoviti holding "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-441-5/17/R-62-259
Datum: 23.11.2017. godine


Na osnovu odredbi člana 18. stav 1. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 6/10), člana 33. stav 1. tačka d) i 35. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/10), člana 5. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 70/10) i člana 17. stav 4. Pravilnika o izdavanju dozvola (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 39/10 i 65/13), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 62. redovnoj sjednici, održanoj 23.11.2017. godine, u Trebinju, donijela je 
 

Z A K Lj U Č A K
o održavanju opšte rasprave 

I


Nacrt dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja tarifnih kupaca električnom energijom, po zahtjevu podnosioca Mješoviti holding "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale, upućuje se na javnu raspravu.

U postupku javnog razmatranja Nacrta ove dozvole, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) će održati opštu raspravu na Palama, u prostorijama podnosioca zahtjeva, na adresi Ulica Nikole Tesle broj 12, dana 07.12.2017. godine, sa početkom u 11.00 časova.
 

II


Cilj opšte rasprave iz tačke I ovog zaključka je animiranje zainteresovanih lica i javnosti da uzmu aktivno učešće na raspravi iznošenjem usmenih komentara na raspravi ili podnošenjem komentara u pisanoj formi na nacrt dozvole.
 

III
 

Regulatorna komisija objavljuje obavještenje za javnost o mjestu i terminu održavanja opšte rasprave u dnevnim novinama koje su dostupne na teritoriji Republike Srpske, na internet stranici i oglasnoj tabli Regulatorne komisije.
Regulatorna komisija poziva zainteresovana lica da učestvuju na raspravi i dostave svoje komentare u pisanoj formi na nacrt dozvole, te eventualni zahtjev za sticanje statusa umješača u postupku, najkasnije do 08.12.2017. godine, na način propisan u obavještenju za javnost.

Nacrt dozvole stavlja se na raspolaganje javnosti, radi uvida, u prostorijama Regulatorne komsije u Trebinju, ulica Kraljice Jelene Anžujske broj 7 i na internet stranici Regulatorne komisije www.reers.ba.
 

IV


Za voditelja opšte rasprave imenuje se Zoran Elek, inženjer za dozvole – specijalista za trgovinu i snabdijevanje električnom energijom.
Za zamjenika voditelja postupka imenuje se Miodrag Andrić, pravnik specijalista. 
Voditelj postupka rukovodi raspravom i ima sva prava, obaveze i odgovornosti utvrđene odredbama Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi i drugim aktima Regulatorne komisije.
 

V


Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na oglasnoj tabli i internet stranici Regulatorne komisije.


 

Predsjednik 

Vladislav Vladičić