Skip to Content

Rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju el. energije - MHE "Drenova"

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-428-7/17/R-60-244 
Datum: 25. oktobar 2017. godine


Na osnovu člana 27. Zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 39/13, 108/13 i 79/15), člana 190. Zakona o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 13/02, 87/07 i 50/10), člana 33. stav (1) tačka g) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 59/10) i člana 32. Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 114/13, 88/14 i 43/16) odlučujući po zahtjevu privrednog društva „Ćorić Denart“ d.o.o. Prnjavor, Babanovci bb, Prnjavor, za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije korišćenjem energije vodotoka rijeke Vijake, kao obnovljivog izvora energije u Maloj hidroelektrani „Drenova“, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 60. redovnoj sjednici, održanoj 25. oktobra 2017. godine, u Trebinju, donijela


 

R J E Š E Nj E

o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u Maloj hidroelektrani „Drenova“

 


1. Podnosiocu zahtjeva, privrednom društvu „Ćorić Denart“ d.o.o. Prnjavor, odobrava se preliminarno pravo na podsticaj u vidu prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni za električnu energiju koju će proizvoditi u Maloj hidroelektrani „Drenova“, nominalne aktivne snage na turbini 105 kW i planirane neto godišnje proizvodnje od 829.400 kWh, koja se gradi na rijeci Vijaki u opštini Prnjavor, na zemljištu označenom kao k.č. 1641/2 k.o. Drenova (novi premjer), a što po starom premjeru dogovara k.č. 509/5 i k.č. 502/4 k.o. Drenova (izvan obuhvata gradskog građevinskog zemljišta).
2. Podnosilac zahtjeva ostvaruje preliminarno pravo na podsticaj iz tačke 1. ovoga rješenja za neto proizvedenu električnu energiju u planiranom godišnjem iznosu od 829.400 kWh u skladu sa Potvrdom za energiju broj 1.1/04/1-99-283/17 od 3. oktobra 2017. godine, a na osnovu koje ima mogućnost da ostvari pravo na podsticaj u 2018. godini. 
3. Preliminarno pravo na podsticaj iz tačke 1. ovog rješenja daje se na period do 24. jula 2018. godine, do kada je podnosilac dužan da počne sa radom, odnosno da pribavi upotrebnu dozvolu za proizvodno postrojenje.
4. Podnosilac zahtjeva dužan je da u roku od 15 dana od dana prijema ovog rješenja podnese Operatoru sistema podsticaja zahtjev za zaključivanje predugovora o podsticanju kojim rezerviše količine u sistemu podsticaja, radi ostvarenja prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni. 
5. Pravo na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni može se ostvariti najkasnije do 24. januara 2019. godine, a nakon izgradnje proizvodnog postrojenja, pribavljanja rješenja o pravu na podsticaj, uz ispunjenje propisanih uslova i nakon zaključenja ugovora o obaveznom otkupu sa Operatorom sistema podsticaja po cijeni koja je na snazi u vrijeme zaključenja ugovora. 
6. Rješenje o preliminarnom pravu na podsticaj prestaje da važi i podnosilac zahtjeva gubi rezervaciju količina u sistemu podsticaja radi ostvarenja prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni ukoliko u periodu određenom tačkom 3. ovoga rješenja ne započne sa radom proizvodnog postrojenja ili ukoliko u roku propisanom u tački 4. ovoga rješenja ne podnese zahtjev Operatoru sistema podsticaja za zaključenje predugovora. 
7. Ovo rješenje je konačno, stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na internet stranici i oglasnoj tabli Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.
 

O b r a z l o ž e nj e


Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) je 14. septembra 2017. godine primila zahtjev, broj 2.11-9/17 od 12.09.2017. godine od privrednog društva „Ćorić Denart“ d.o.o. Prnjavor (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije, u vidu prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni, korišćenjem energije vodotoka rijeke Vijake, kao obnovljivog izvora energije, u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana „Drenova“, koja se gradi na teritoriji opštine Prnjavor, kako je navedeno u rješenju o građevinskoj dozvoli, broj 04-360-82/15 od 18. maja 2015. godine, koje je izdalo Odjeljenje za prostorno uređenje opštine Prnjavor. U obrascu zahtjeva je navedeno da je nominalna aktivna snaga proizvodnog postrojenja na turbini 105 kW, planirana neto godišnja proizvodnja 929.400 kWh, a planirani datum priključenja i puštanja u pogon objekta je 24. jul 2018. godine. 
Regulatorna komisija je, u skladu sa članom 21. stav 6. Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (u daljem tekstu: Pravilnik o podsticanju), 18. septembra 2017. godine, obavijestila podnosioca zahtjeva i javnost o prijemu kompletnog zahtjeva i, u skladu sa članom 39. Pravilnika o podsticanju, uputila zahtjev za izdavanje potvrde za energiju MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matičnom preduzeću, a.d. Trebinje, kao vršiocu dužnosti Operatora sistema podsticaja, kojom treba da se potvrdi ispunjenost uslova iz člana 21. Zakona o obnovljivim izvorima i efikasnoj kogeneraciji (u daljem tekstu: Zakon) u pogledu količinskih ograničenja energije planirane za podsticanje koja se utvrđuju Akcionim planom Republike Srpske za korištenje obnovljivih izvora energije (u daljem tekstu: Akcioni plan).
Za proizvodno postrojenje Mala hidroelektrana „Drenova“ Regulatorna komisija je ranije izdala rješenje o preliminarnom pravu na podsticaj, broj 01-204-13/16/R-16-171 u kome su prihvaćeni podaci navedeni u zahtjevu i priloženoj dokumentaciji da je nominalna aktivna snaga na turbini od 105 kW izvedena za kotu zahvata koja odgovara koti usisne rešetke dok je radni nivo jezera od kote zahvata do maksimalno 4 metra iznad ove kote s jedne strane. Sa druge strane hidroagregat pri nominalnim parametrima i mreža na koju je priključena elektrana ne mogu, u tehničkom smislu, biti raspoloživi sve sate u godini. Može se izračunati da bi proizvodnja električne energije pri nominalnim parametrima, za sve sate u godini mogla da iznosi 919.800 kWh. Rad agregata iznad nominalnih parametara nije dovoljno siguran podatak kao ni neprekidan rad agregata bez zaustavljanja tokom cijele godine. Zbog toga se prilikom planiranja godišnje proizvodnje koristi metoda koja sa potrebnim stepenom sigurnosti utvrđuje moguću godišnju proizvodnju, tako da je u ovom slučaju usvojen podatak za planiranu neto proizvodnju električne energije u 2017. godini u iznosu od 829.400 kWh. Pošto je preliminarno pravo na podsticaj prema ovom rješenju isteklo, podnosilac je dostavio novi obrazac zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj i odgovarajuće izjave, a ostala dokumentacija preuzeta je iz prethodnog postupka i usvojen podatak za planiranu neto proizvodnju električne energije u 2018. godini u iznosu od 829.400 kWh.
Operator sistema podsticaja je izdao Potvrdu za energiju za Malu hidroelektranu „Drenova“, broj 1.1/04/1-99-283/17 od 3. oktobra 2017. godine na osnovu koje podnosilac zahtjeva ima mogućnost da ostvari preliminarno pravo na podsticaj u 2018. godini za planiranu neto godišnju proizvodnju električne energije od 829.400 kWh.
S obzirom na dostavljenu potvrdu od strane Operatora sistema podsticaja i činjenicu da postoje raspoložive količine za podsticanje, Regulatorna komisija je, na 60. redovnoj sjednici, održanoj 25. oktobra 2017. godine, razmotrila zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj za električnu energiju koja će se proizvoditi u Maloj hidroelektrani „Drenova“.
U skladu sa članom 27. Zakona i članom 32. Pravilnika o podsticanju podnosiocu zahtjeva je odobreno preliminarno pravo na podsticaj za neto proizvedenu električnu energiju u planiranom godišnjem iznosu od 829.400 kWh u skladu sa Potvrdom za energiju, broj 1.1/04/1-99-283/17 od 3. oktobra 2017. godine, te je odlučeno kao u tački 1. i 2. dispozitiva ovog rješenja.
Članom 33. stav (3) Pravilnika o podsticanju propisano je da se period trajanja preliminarnog prava na podsticaj utvrđuje na osnovu planiranog početka rada proizvodnog postrojenja, vrste izvora i tehnologije rada proizvodnog postrojenja. Podnosilac zahtjeva je u svom zahtjevu naveo da je planirani datum priključenja i puštanja u pogon objekta 24. jul 2018. godine, te je odlučeno kao u tački 3. dispozitiva ovog rješenja.
Članom 27. stav (5) i (6) Zakona, te članom 30. stav (2) Pravilnika o podsticanju propisano je da proizvođač električne energije zaključuje predugovor o pravu na podsticaj sa Operatorom sistema podsticaja i na taj način rezerviše količine u sistemu podsticaja, te da je proizvođač električne energije/investitor, koji dobije rješenje o preliminarnom pravu na podsticaj dužan da u roku od 15 dana od dana prijema rješenja o preliminarnom pravu na podsticaj podnese Operatoru sistema podsticaja zahtjev za zaključivanje predugovora o podsticaju. Na osnovu navedenih odredbi, odlučeno kao u tački 4. dispozitiva ovog rješenja. 
Operator sistema podsticaja prilikom zaključenja ugovora vodi računa o redoslijedu izdavanja rješenja Regulatorne komisije o pravu na podsticaj i preliminarnom pravu na podsticaj, koji je u saglasnosti sa redoslijedom izdavanja potvrda za energiju, tj. redoslijedom podnošenja kompletnih zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj i preliminarnog prava na podsticaj.
Tačka 5. dispozitiva ovog rješenja zasniva se na članu 33. stav (5) Pravilnika o podsticanju. Pri tome se propisani uslovi za sticanje prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni ili premiji odnose na pribavljanje sertifikata za proizvodno postrojenje, koji izdaje Regulatorna komisija, kao i na ostale uslove za ostvarenje prava na podsticaj propisane članovima 4. i 6. Pravilnika o podsticanju u pogledu obaveze ugradnje opreme koja nije prethodno korišćena i na posjedovanje odgovarajuće registracije pravnog ili fizičkog lica koje proizvodi električnu energiju. Podnosiocu zahtjeva se ostavlja mogućnost da u roku od šest mjeseci nakon isteka perioda preliminarnog prava na podsticaj iz tačke 3. ovog rješenja, odnosno do 24. januara 2019. godine, pribavi rješenje o podsticaju i zaključi ugovor o obaveznom otkupu sa Operatorom sistema podsticaja. U protivnom, nakon isteka ovog roka, gubi pravo na količine rezervisane na osnovu ovoga rješenja. Prema članu 26. stav (5) Zakona prilikom zaključivanja ugovora o obaveznom otkupu primjenjuje se cijena iz Odluke o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji koja je na snazi u vrijeme zaključivanja ugovora i ostaje nepromijenjena u periodu važenja ugovora, osim u slučaju većih promjena kursa konvertibilne marke u odnosu na kurs evra u Bosni i Hercegovini.
Članom 34. stav (3) Pravilnika o podsticanju propisano je da ukoliko podnosilac zahtjeva koji stekne preliminarno pravo na podsticaj, a ne počne sa radom u roku propisanim rješenjem o preliminarnom pravu na podsticaj, odnosno u periodu trajanja preliminarnog prava na podsticaj, prestaje da važi rješenje o preliminarnom pravu na podsticaj i gubi rezervaciju količina električne energije u sistemu podsticaja. Takođe, članom 34. stav (2) Pravilnika o podsticanju propisano je da podnosicu zahtjeva koji stekne preliminarno pravo na podsticaj, a ne podnese zahtjev za zaključenje predugovora o pravu na podsticaj sa Operatorom sistema podsticanja, prestaje da važi rješenje o preliminarnom pravu i gubi rezervaciju količina električne energije u sistemu podsticanja. Na osnovu navedenih odredbi, odlučeno je kao u tački 6. dispozitiva ovoga rješenja.
Pored navedenog, odredbom člana 33. stav (4) i (5) Pravilnika o podsticanju je propisano da proizvođač/investitor, koji je ostvario preliminarno pravo na podsticaj kraći od tri godine, može da podnese zahtjev za produženje perioda trajanja preliminarnog prava na podsticaj, najduže za šest mjeseci u slučaju da je realizovano 50% planirane investicije iz studije ekonomske opravdanosti, s tim da ukupan period trajanja preliminarnog prava na podsticaj ne može iznositi duže od tri godine od dana izdavanja ovog rješenja, te da se zahtjev za produženje preliminarnog prava na podsticaj podnosi najkasnije 30 dana prije isteka perioda preliminarnog prava na podsticaj koji je utvrđen rješenjem Regulatorne komisije.
Tačka 7. dispozitiva ovog rješenja zasniva se na odredbi člana 25. stav (1) Zakona o energetici, s obzirom na konačnost, odredbi člana 20. stav (3) istog zakona, te na odredbi člana 20. stav (2) alineja 5. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske - Prečišćeni tekst (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 6/10), s obzirom na objavljivanje. 
Pouka o pravnom lijeku se zasniva na odredbi člana 25. stav (2) Zakona o energetici i člana 5. i 15. Zakona o upravnim sporovima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 109/05 i 63/11).


Pouka o pravnom lijeku: Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

 

Predsjednik

Vladislav Vladičić