Skip to Content

Zaključak o rješavanju spora u skraćenom postupku - Svjetlana Talić, Banja Luka

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-337-5/17/R-60-248
Datum: 25.10.2017. godine 

Na osnovu člana 33. stav 1. tačka d) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 59/10) i člana 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 70/10) u postupku rješavanja spora po zahtjevu Svjetlane Talić iz Banje Luke, zastupane po punomoćniku Borisu Stojanoviću, advokatu iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ "Elektrodistribucija" Banja Luka, u vezi sa tarifama po kojima se isporučuje električna energija, odnosno u vezi sa obračunom neovlaštene potrošnje električne energije, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 60. redovnoj sjednici, održanoj 25.10.2017. godine, u Trebinju, donijela je 
 

Z A K Lj U Č A K


Spor pokrenut zahtjevom Svjetlane Talić iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ "Elektrodistribucija" Banja Luka, u vezi sa tarifama po kojima se isporučuje električna energija, odnosno u vezi sa obračunom neovlaštene potrošnje električne energije, rješavaće se u skraćenom postupku.
 

O b r a z l o ž e nj e


Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) primila je, dana 28.06.2017. godine, zahtjev za rješavanje spora Talić Svjetlane iz Banje Luke od 26.06.2017. godine (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva), zastupane po punomoćniku Borisu Stojanoviću, advokatu iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ "Elektrodistribucija" Banja Luka (u daljem tekstu: protivna strana) u vezi sa tarifama po kojima se isporučuje električna energija, odnosno u vezi sa obračunom neovlaštene potrošnje električne energije. Podnosilac zahtjeva je prigovorio na obračun neovlaštene potrošnje u iznosu od 3.025,22 KM, koji je protivna strana obračunala za mjerno mjesto ED broj 114589250, jer je kontrolom brojila koje je bilo postavljeno na ovom mjernom mjestu, utvrđena povreda žigova. Podnosilac zahtjeva dalje navodi, da je kontrola mjernog mjesta izvršena 08.05.2017. godine, te da je za neovlaštenu potrošnju saznao tek 08.06.2017. godine, kada mu je dostavljen račun za neovlaštenu potrošnju, a koji ne sadrži sve elemente propisane odredbama člana 83. Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom - Prečišćeni tekst (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 90/12) - u daljem tekstu: Opšti uslovi. Takođe, podnosilac je ukazao da ga protivna strana nije prethodno obavijestila o kontroli mjernog mjesta i zamjeni brojila, niti mu je naknadno dostavila zapisnik o tome, čime protivna strana nije postupila po odredbama člana 77. Opštih uslova. Podnosilac zahtjeva je naveo da se njegovo mjerno mjesto nalazi u stubištu stambene zgrade i isto je zaključano, te je ukazao da on nije imao pristup mjernom mjestu, niti mu je bilo poznato za bilo kakave nepravilnosti na mjernom mjestu. Pored toga u zahtjevu je istaknuto, da je Regulatorna komisija u sličnim slučajevima, kod ovakvih propusta zaposlenih protivne strane, usvajala zahtjeva krajnjih kupaca. S obzirom da ga protivna strana nije obavijestila o kontroli mjernog mjesta, zbog čega je protivna strana postupila suprotno odredbama Opštih uslova, podnosilac zahtjeva traži da se obračun neovlaštene potrošnje stavi van snage i da mu se nadoknade troškovi postupka u iznosu od 438,75 KM, koji se sastoje od troškova zastupanja od strane advokata.
Na zahtjev Regulatorne komisije, protivna strana je, dana 09.10.2017. godine, dostavila izjašnjenje o zahtjevu podnosioca, u kome se navodi da je podnosilac zahtjeva evidentiran kao krajnji kupac u kategoriji potrošnje ''domaćinstvo'' na mjernom mjestu broj 11489250, koje se nalazi u ulici Aleja Svetog Save broj 7 u Banjoj Luci, te da je za ovo mjerno mjesto podnosilac zahtjeva zaključio ugovor o snabdijevanju dana 25.04.2016. godine. Protivna strana je navela da se ovo mjerno mjesto nalazi u stubištu zgrade i redovno je očitavano. Dalje je navedeno, da je na osnovu Naloga za rad broj 26429/4895247 i Naloga broj 4989917, dana 08.05.2017. godine izvršena kontrola mjernog mjesta podnosioca zahtjeva i zamjena brojila, kojom prilikom je sačinjen Zapisnik broj 001/0026659 o kontroli priključnog voda i mjernog mjesta, na kome je konstatovano da je brojilo odneseno u magacin radi atesta. U izajšnjenje je ukazano, da podnosilac zahtjeva nije prisustvovao kontroli mjernog mjesta i zamjeni brojila, jer nije bio u stanu prilikom kontrole, te da su mu navedeni zapisnik o kontroli mjernog mjesta i potvrda o zamjeni brojila ostavljeni u poštansko sanduče. Protivna strana ističe da je Republički zavod za standardizaciji i metrologiju izvršio kontrolu ispravnosti zamijenjenog brojila broj 123142, te da je nakon kontrole sačinio Izvještaj o vanrednom pregledu mjerila broj 05.3/11/393-25-321/17 od 19.05.2017. godine, kojim je konstatovano da trofazno elektronsko brojila broj 123142, tipa Enel ima oštećene i otvarane dvije olovne plombe ovog zavoda broj RS12BIH 18 120, te da su umjesto otpornika R41, R42 i R43 od 36 Ω zalemljeni otpornici od 6,8 Ω, kao i da kontrolisano brojila nije ispravno i da mjeri 81% manje električne energije. Kako protivna strana navodi, na osnovu ovog izvještaja je podnosiocu zahtjeva, dana 06.06.2017. godine, izdat Račun za neovlašteno utrošenu električnu energiju broj NF-114589250-621 u ukupnom iznosu od 3.025,22 KM, koji se odnosi na obračun neovlaštene potrošnje, koja je obračunata za period 08.05.2016. - 08.05.2017. godine. Protivna strana je ukazala da se u ovom slučaju radi o onemogućavanju pravilnog registrovanja isporučene električne energije, kao vidu neovlaštene potrošnje iz člana 89. stav 1. tačka b) Opštih uslova, te da je obračun neovlaštene potrošnje sačinjen u skladu sa odredbama člana 90-92. Opštih uslova. Iako se radi o neovlaštenoj potrošnji električne energije, mjernom mjestu podnosioca zahtjeva nije izvršena obustava isporuke električne energije. U izjašnjenju se navodi i da je protiv podnosioca zahtjeva, dana 12.06.2017. godine, podnijeta krivična prijava, zbog sumnje u postojanje krivičnog djela iz člana 279. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske. Dalje je istaknuto, da je od strane punomoćnika podnosioca zahtjeva, dana 13.06.2017. godine dostavljen prigovor na račun za neovlaštenu potrošnju, na koji mu je dana 16.06.2017. godine dostavljen odgovor na prigovor, u kojem mu je ukazano da je prigovor neosnovan, te da se može obratiti Regulatornoj komisiji. Takođe, protivna strana je navela da podnosilac zahtjeva nije izvršio plaćanje iznosa fakturisanog po osnovu neovlaštene potrošnje.
Regulatorna komisija je ocijenila da su stranke pribavile dovoljno dokaza na osnovu kojih se može pravilno i potpuno utvrditi činjenično stanje i donijeti pravedna odluka bez posebnog saslušanja stranaka na formalnoj raspravi i dodatnog izvođenja dokaza, pa je na 60. redovnoj sjednici, održanoj 25.10.2017. godine, donijela zaključak o rješavanju ovog spora u skraćenom postupku, a sve u skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi.

Pravna pouka: Na ovaj zaključak stranke mogu podnijeti komentare Regulatornoj komisiji i to u pismenoj formi i u roku od osam dana od dana dostavljanja.
 

Predsjednik

Vladislav Vladičić