Skip to Content

Obavještenje o rješavanju spora u skraćenom postupku - Svjetlana Talić

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-337-6/17
Datum: 25.10.2017. godine


Na osnovu člana 28. Zakona o električnoj energiji ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 8/08, 34/09, 92/09 i 1/11) i člana 73. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 70/10), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske izdaje sljedeće

 

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST
o rješavanju spora u skraćenom postupku


Na 60. redovnoj sjednici održanoj dana 25.10.2017. godine u Trebinju, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija), nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Svjetlane Talić iz Banje Luke, zastupane po punomoćniku Borisu Stojanoviću, advokatu iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ "Elektrodistribucija" Banja Luka, u vezi sa tarifama po kojima se isporučuje električna energija, odnosno u vezi sa obračunom neovlaštene potrošnje električne energije, donijela je Zaključak broj 01-337-5/17/R-60-248 o rješavanju ovog spora u skraćenom postupku i utvrdila nacrt rješenja ovog spora. Doneseni zaključak i nacrt rješenja su dostavljeni strankama u postupku, tako da stranke i zainteresovana lica mogu podnijeti Regulatornoj komisiji komentare na ove akte u pismenoj formi, u roku od osam dana od dana dostavljanja ovih akata, odnosno objavljivanja ovog obavještenja.
 

Predsjednik


Vladislav Vladičić