Skip to Content

Zaključak o rješavanju spora u skraćenom postupku - Simić Aco, Bijeljina

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-393-4/17/R-60-249
Datum: 25.10.2017. godine 


Na osnovu člana 33. stav 1. tačka d). Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 59/10) i člana 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 70/10) u postupku rješavanja spora po zahtjevu Simić Aca iz Bijeljine, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina'' a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Zvornik, u vezi sa tarifama po kojima se isporučuje električna energija, odnosno u vezi sa korekcijom obračuna električne energije, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 60. redovnoj sjednici, održanoj 25.10.2017. godine, u Trebinju, donijela je 
 

Z A K Lj U Č A K


Spor pokrenut zahtjevom Simić Aca iz Bijeljine, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina'' a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Zvornik, u vezi sa tarifama po kojima se isporučuje električna energija, odnosno u vezi sa korekcijom obračuna električne energije, rješavaće se u skraćenom postupku.
 

O b r a z l o ž e nj e
 

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) primila je dana 10.08.2017. godine, zahtjev za rješavanje spora Simić Aca iz Bijeljine (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva), protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina'' a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Zvornik (u daljem tekstu: protivna strana) u vezi sa tarifama po kojima se isporučuje električna energija, odnosno u vezi sa korekcijom obračuna električne energije na njegovom mjernom mjestu. U svom zahtjevu podnosilac je istakao da su radnici protivne strane prilikom izmještanja njegovog mjernog mjesta na stub elektrodistributivne mreže oštetili priključne kablove, te izvršili pogrešno spajanje faza na brojilu. Podnosilac zahtjeva je naveo da u objektu nakon toga niko nije boravio i da je tek u aprilu 2017. godine primijetio da brojilo registruje električnu energiju, iako nije bilo uključenih potrošača električne energije. Takođe, podnosilac je ukazao da se nakon toga obratio protivnoj strani, čiji su radnici posle toga otklonili nepravilnosti na mjernom mjestu, ali nisu izvršili korekciju obračuna utrošene električne energije, kako je to urađeno za mjerno mjesto iz susjednog objekta, koje se nalazi na istom stubu elektrodistributivne mreže. S obzirom da smatra da u spornom periodu nije mogao biti zadužen za iznos električne energije, jer niko nije boravio u objektu, podnosilac zahtjeva traži da se i za njegovo mjerno mjesto izvrši korekcija zaduženja po osnovu isporučene električne energije.
Protivna strana je na traženje Regulatorne komisije, dana 12.10.2017. godine, dostavila izjašnjenje o zahtjevu podnosioca, u kome je navedeno da je podnosilac zahtjeva od 20.08.2009. godine registrovan kao krajnji kupac u kategoriji potrošnje ''domaćinstvo'', na mjernom mjestu broj 0038639100118005, koje se nalazi u mjestu Glavičice, Grad Bijeljina, a kada je i zaključio ugovor o snabdijevanju za ovo mjerno mjesto. U izjašnjenje je navedeno da je ovo mjerno mjesto izmješteno na stub elektrodistributivne mreže, da je dostupno za očitanje, te da je mjerno mjesto predato u vlasništvo distributera. Dalje je navedeno da je 05.01.2017. godine izvršena zamjena brojila na ovom mjernom mjestu, kada je umjesto brojilo broj 8051614, postavljeno brojilo broj 10782927 i kojom prilikom je zapisnički konstatovano da je mjerno mjesto uredno. Takođe, ukazano je da se pored mjernog mjesta podnosioca zahtjeva u glavnom razvodnom ormaru nalazi i mjerno mjesto Simić Milana broj 0038639100116000, koji je zbog sumnje u ispravnost brojila broj 106720, dana 28.12.2016. godine, podnio zahtjev za vanredno baždarenje ovog brojila. Dalje je navedeno, da je 12.01.2017. godine izvršena kontrola mjernog mjesta Simić Milana, kada je konstatovano da je mjerno mjesto uredno. U izjašnjenju se navodi da je na mjernom mjesti Simić Milana izvršena zamjena brojila broj 106720 dana 16.01.2017. godine, te da je kontrolom istog od strane ovlaštenog lica Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju utvrđeno da je ovo brojilo ispravno. Protivna strana ukazuje i da je u oktobru 2016. godine izvršeno izmještanje mjernih mjesta podnosioca zahtjeva i Simić Milana na stub elektrodistributivne mreže, kada je prilikom zatezanja trake za pričvršćivanje samonosećeg kablovskog snopa uz stub došlo do oštećenja napojnog kabla (oštećena izloacija provodnika) za mjerno mjesto podnosioca zahtjeva, što je prouzrokovalo ''iskakanje'' glavnog osigurača. Kako protivna strana dalje navodi, to je dalje prouzrokovalo da se električna energija za mjerna mjesta podnosioca zahtjeva i Simić Milana mjeri samo na mjernom mjestu Simić Milana, a što je zaključeno na osnovu uvećane potrošnje električne energije na njegovom mjernom mjestu. Istaknuto je i da je dana 23.03.2017. godine izvršeno otklanjanje kvara na napojnom kablu za mjerno mjesto podnosioca zahtjeva, te da je na osnovu člana 79. Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 90/12) - u daljem tekstu: Opšti uslovi, izvršena korekcija obračuna električne energije na ovom mjernom mjestu. U izjašnjenje je navedeno da je korekcija obračuna izvršena za period od dana izmještanja brojila 07.10.2016. godine do dana otklanjanja kvara 23.03.2017. godine, te da je za mjerno mjesto Simić Milana izvršeno odobrenje za iznos od 242,15 KM, za koji iznos je zaduženo mjerno mjesto podnosioca zahtjeva. Protivna strana je navela, da je podnosilac zahtjeva podnio prigovor na ovo zaduženje, na koji mu je dana 20.07.2017. godine dostavljen odgovor na prigovor u kojem mu je ukazano da je njegov prigovor neosnovan. Pored navedenog, protivna strana je navela i da se nisu mogle prihvatiti tvrdnje podnosioca da u periodu korekcije obračuna nije boravio u objektu i trošio električnu energiju, te da su neosnovane i njegove tvrdnje da je došlo do pogrešnog vezivanja brojila na dolazni priključni vod, jer je kvar nastao oštećem voda za njegov objekat. S obzirom na dato izjašnjenje, protivna strana predlaže da Regulatorna komisija odbije zahtjev podnosioca kao neosnovan.
Regulatorna komisija je ocijenila da su stranke pribavile dovoljno dokaza na osnovu kojih se može pravilno i potpuno utvrditi činjenično stanje i donijeti odluka bez posebnog saslušanja stranaka na formalnoj raspravi i dodatnog izvođenja dokaza, pa je, na 60. redovnoj sjednici, održanoj 25.10.2017. godine, donijela zaključak o rješavanju ovog spora u skraćenom postupku, a sve u skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi.

Pravna pouka: 
Na ovaj zaključak stranke mogu podnijeti komentare Regulatornoj komisiji i to u pisanoj formi i u roku od osam dana od dana dostavljanja.
 

Predsjednik
Vladislav Vladičić