Skip to Content

Obavještenje o rješavanju spora u skraćenom postupku - Simić Aco, Bijeljina

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-393-5/17
Datum: 25.10.2017. godineNa osnovu člana 28. Zakona o električnoj energiji ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 8/08, 34/09, 92/09 i 1/11) i člana 73. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 70/10), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske izdaje sljedeće

 

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST
o rješavanju spora u skraćenom postupku


Na 60. redovnoj sjednici, održanoj dana 25.10.2017. godine, u Trebinju, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija), nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Simić Aca iz Bijeljine, protiv MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZEDP "Elektro-Bijeljina'' a.d. Bijeljina, RJ ''Elektrodistribucija'' Zvornik, u vezi sa tarifama po kojima se isporučuje električna energija, odnosno u vezi sa korekcijom obračuna električne energije, donijela je Zaključak broj 01-393-4/17/R-60-249 o rješavanju ovog spora u skraćenom postupku i utvrdila nacrt rješenja ovog spora. Doneseni zaključak i nacrt rješenja su dostavljeni strankama u postupku, tako da stranke i zainteresovana lica mogu podnijeti Regulatornoj komisiji komentare na ove akte u pismenoj formi, u roku od osam dana od dana dostavljanja ovij akata, odnosno objavljivanja ovog obavještenja.

 

Predsjednik

Vladislav Vladičić