Skip to Content

Zaključak o rješavanju spora u skraćenom postupku - Tešanović Slavo, Kotor Varoš

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-273-6/17/R-60-250  
Datum: 25.10.2017. godine


Na osnovu odredbi člana 33. stav 1. tačka d. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 59/10) i člana 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 70/10), u postupku rješavanja spora po zahtjevu po zahtjevu Tešanović Slava iz Kotor Varoši, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka, Poslovnica Kotor Varoš, u vezi sa tarifama po kojima se isporučuje električna energija, odnosno u vezi sa osporavanjem obračuna neovlašćene potrošnje električne energije, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 60. redovnoj sjednici, održanoj 25. oktobra 2017. godine, u Trebinju, donijela je
 

Z A K Lj U Č A K


Spor pokrenut zahtjevom Tešanović Slava iz Kotor Varoši, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka, Poslovnica Kotor Varoš, u vezi sa tarifama po kojima se isporučuje električna energija, odnosno u vezi sa osporavanjem obračuna neovlašćene potrošnje električne energije, rješavaće se u skraćenom postupku.
 

O b r a z l o ž e nj e
 

Podnescima od 28.04.2016. godine i 14.06.2017. godine, Tešanović Slavo iz mjesta Tovladić – Zabrđe, opština Kotor Varoš (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) pokrenuo je postupak rješavanja spora kod Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ ''Elektrodistribucija'' Banja Luka, Poslovnica Kotor Varoš (u daljem tekstu: protivna strana), u vezi sa tarifama po kojima se isporučuje električna energija, odnosno u vezi sa obračunom neovlašćene potrošnje električne energije. Podnosilac zahtjeva osporava obračun neovlašćene potrošnje na njegovom mjernom mjestu u naselju Tovladić - Zabrđe, zbog samovoljnog priključenja objekta na elektrodistributivnu mrežu, nakon obustave isporuke električne energije zbog duga. Podnosilac zahtjeva navodi da mu protivna strana stavlja na teret dug po osnovu utrošene električne energije sa kamatama, koji potiče od njegovog pokojnog oca, koji ne prihvata i nije dužan platiti, s tim da je saglasan da plaća dug po osnovu utrošene električne energije nakon 20.12.2016. godine, kada su radnici protivne strane izvršili skidanje brojila radi baždarenja i postavljanje novog brojila.
Na traženje Regulatorne komisije, protivna strana je, dana 04.10.2017. godine, dostavila izjašnjenje o zahtjevu podnosioca i raspoloživu dokumentaciju. U izjašnjenju protivne strane je, između ostalog, navedeno da se zahtjev podnosioca odnosi na osporavanje obračuna neovlašćeno utrošene električne energije u ukupnom iznosu od 5.266,76 KM, koji je izvršen u smislu odredbe člana 89. stav 1. tačka a) Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom – prečišćeni tekst (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 90/12) – u daljem tekstu: Opšti uslovi, jer je podnosilac zahtjeva, nakon obustave isporuke električne energije zbog duga, koja je izvršena dana 08.10.2013. godine isključenjem na stubu, izvršio samovoljno priključenje. Protivna strana navodi da je, nakon smrti Tešanović Blagoja, oca podnosioca zahtjeva, a na osnovu Zapisnika o izvršenoj kontroli mjernog mjesta od 14.11.2016. godine, izvršena promjena matičnih podataka, na način da je podnosilac zahtjeva registrovan kao krajnji kupac na EDB 106135600. Na zapisniku je konstatovano da električnu energiju koristi podnosilac zahtjeva, da je izvršeno samouključenje i da stanje nije očitano, jer su u prostoriji u kojoj se brojilo nalazi zatvorene divlje svinje. Na ovom mjernom mjestu, odnosno prije izvršene promjene registrovanog krajnjeg kupca, dana 08.10.2013. godine, izvršeno je isključenje električne energije na stubu, na osnovu naloga za obustavu isporuke električne enegrije zbog duga u iznosu od 3.278,23 KM. Dana 18.11.2016. godine, a na osnovu zapisnika od 14.11.2016. godine, sačinjen je Zapisnik o utvrđivanju neovlašćene potrošnje kojim je, između ostalog, konstatovano da podnosilac neovlašćeno troši električnu energiju, da je neovlašćena potrošnja izvedena samouključenjem na mreži, jer su bile skinute dvije Al žice na jednom mrežnom polju, da je izvršeno isključenje na mreži i odnesene žice na jednom mrežnom polju uz prisustvo pripadnika policije, te da podnosilac nije bio kod kuće i nije prisustvovao kontroli mjernog mjesta. Na nalogu za obustavu isporuke električne energije od 18.11.2016. godine, upisano je zatečeno stanje sa brojila 49.651 kWh, koje je u odnosu na prethodno stanje 34.468 kWh, veće za 15.183 kWh. Protivna strana navodi da je 22.11.2016. godine sačinila dva obračuna novlašćene potrošnje, jedan na iznos od 2.979,84 KM i drugi u iznosu od 2.286,92,05 KM, odnosno ukupno 5.266,76 KM. Obračun neovlašćene potrošnje je izvršen u dva dijela zbog promjene tarifnih stavova koji se primjenjuju od 01.05.2016. godine. Protivna strana dalje u izjašnjenju detaljno pojašnjava način obračuna neovlašćene potrošnje, koji je izvršen za period od godinu dana, tj. od 18.11.2015. do 18.11.2016. godine. Redovni računi za električnu energiju u vrijeme trajanja neovlašćene potrošnje su dana 15.12.2016. godine stavljeni van snage korekcijom obračuna koja je izvršena na osnovu zahtjeva za korekciju, energetskim odobrenjem za mjesec novembar 2016. godine prema stvarno izmjerenim količinama koje su utvrđene prilikom isključenja mjernog mjesta, te je izvršeno i odobrenje naknade za obračunsku snagu. Korekcija obračuna je podnosiocu zahtjeva dostavljena uz račun za mjesec novembar putem knjižne obavijesti. Dana 20.12.2016. godine izvršena je kontrola mjernog mjesta, sačinjen je zapisnik o kontroli mjernog mjesta i izvršena je zamjena brojila, uz sačinjavanje potvrde o zamjeni brojila, dok je mjerno mjesto uključeno, jer je sa podnosiocem zahtjeva, dana 16.12.2016. godine, potpisan prijedlog za medijaciju. Protivna strana dalje navodi da je podnosilac zahtjeva dana 15.02.2017. godine podnio prigovor na obračun neovlašćene potrošnje, kao i 17.02.2017. godine dopis pod nazivom povrat računa za januar 2017. godine. Podnosiocu zahtjeva je dana 20.03.2017. godine dostavljen odgovor na podnesak u kome je navedeno da se ne može udovoljiti njegovom zahtjevu, te je pozvan da se javi u Poslovnicu u Kotor Varoši radi dogovora o izmirenju duga u ratama, kako bi izbjegao postupak za napaltu duga kod nadležnog suda. Na kraju izjašnjenja, protivna strana navodi da je 16.03.2017. godine od Okružnog tužilaštva u Banjoj Luci primila obavještenje o obustvljanju istrage protiv podnosioca zahtjeva.
Regulatorna komisija je, nakon što je razmotrila sve prikupljene dokaze u ovom postupku, ocijenila da je pribavljeno dovoljno dokaza na osnovu kojih se može utvrditi potpuno i pravilno činjenično stanje i donijeti pravedna odluka i bez posebnog saslušanja stranaka i dodatnog prikupljanja i izvođenja dokaza, pa je, na osnovu odredbe člana 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi, na 60. redovnoj sjednici, održanoj 25. oktobra 2017. godine, u Trebinju, odlučeno kao u dispozitivu ovoga zaključka, odnosno da se odluka o zahtjevu podnosioca donese u skraćenom postupku. 

Pravna pouka: Na ovaj zaključak stranke mogu Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske podnijeti komentare u pismenoj formi u roku od osam dana od dana prijema ovog zaključka.
 

Predsjednik


Vladislav Vladičić